Obchodní podmínky BurdaMedia Extra

Zvláštní obchodní podmínky

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

BurdaMedia Extra s.r.o.

 1. Úvodní ustanovení
  1.1 Tyto obchodní podmínky (Obchodní podmínky) upravují podmínky poskytování služeb společnosti BurdaMedia Extra s.r.o., IČO: 15273598 se sídlem Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3 (Provozovatel) pro Zákazníka a představují tak ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Občanský zákoník) nedílnou součást kupní smlouvy (Smlouva) uzavřené mezi Provozovatelem a Zákazníkem v českém jazyce.
  1.2 Tyto Obchodní podmínky mají přednost před Obchodními podmínkami Provozovatele pro předplatné, soutěže a jiné akce a projekty, které jsou k dispozici zde: http://burda.cz/cs/pro-ctenare/podminky-soutezi-a-predplatneho.
 2. Pravidla komunikace
  2.1 Kontaktní údaje Provozovatele:
  (a) e-mailová adresa: obchod@burda.cz
  (b) adresa pro doručování: Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3
  (c) telefon: 221 589 111
  2.2 Primárním způsobem komunikace mezi Provozovatelem a Zákazníkem je e-mail (výhradně skrze výše uvedenou e-mailovou adresu). Pokud Zákazník s Provozovatelem komunikuje prostřednictvím poštovních služeb (a to výhradně skrze výše uvedenou adresu pro doručování), tak Zákazník nese náklady na tuto komunikaci a Provozovatel si v tomto případě vyhrazuje právo odpovídat prostřednictvím e-mailu, pokud Zákazník uvede svou e-mailovou adresu.
 3. Uzavření Smlouvy
  3.1 Objednání Zboží Zákazníkem probíhá tak, že Zákazník v E-shopu označí vybrané Zboží (kliknutím na tlačítko „Vložit do košíku“), vyplní pravdivé údaje do objednávkového formuláře, zvolí z nabídky způsob dodání a platby a objednávku odešle (kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě“) (Objednávka). Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a případně upravit údaje v Objednávce. Po obdržení Objednávky Provozovatel e-mailem na adresu uvedenou Zákazníkem Objednávku obratem potvrdí, čímž je uzavřena Smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem.
  3.2 Zákazník souhlasí s uzavřením Smlouvy pomocí komunikačních prostředků na dálku. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a Zákazník je nese ze svého.
  3.3 Vyjde-li po uzavření Smlouvy najevo, že objednané zboží není výjimečně k dispozici, je Provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. V takovém případě je Zákazník neprodleně informován a peněžní prostředky přijaté od Zákazníka – pokud již byly poskytnuty Provozovateli – jsou Zákazníkovi vráceny nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od Smlouvy Provozovatelem. Vrácení peněžních prostředků Zákazníkovi probíhá obdobným způsobem vymezeným v článku 6.8 těchto Obchodních podmínek.
  3.4 Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu, pokud jsou údaje v Objednávce neúplné, nebo je Zákazník osoba, která dříve podstatným způsobem porušila své povinnosti vůči Provozovateli. Provozovatel si dále vyhrazuje právo nepřijmout objednávku v případě zjevné tiskové chyby týkající se ceny, popisu či obrázku zboží uvedeného na E-shopu.
  3.5 Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
 4. Cena Zboží, platba a dodání
  4.1 Za Zboží je Zákazník povinen zaplatit Provozovateli cenu uvedenou v E-shopu a v potvrzení Objednávky.
  4.2 Ceny Zboží jsou v E-shopu uvedeny včetně DPH a veškerých zákonných poplatků. Náklady na dodání Zboží se liší podle zvoleného způsobu platby a dodání.
  4.3 Způsob platby a dodání Zákazník vybere v průběhu tvorby Objednávky z možností nabízených v E-shopu a je povinen nést náklady u těchto možností uvedené. V případě bezhotovostní platby bude Zboží Zákazníkovi odesláno až po plném uhrazení ceny.
  4.4 Zboží se dodává po odeslání potvrzení Objednávky a přijetí platby.
  4.5 U dodávek Zboží činí dodací doba obvykle 3 pracovní dny od předání přepravní firmě. Zboží je předáno přepravní službě týž pracovní den, pokud je Zboží objednáno do 12:00 pracovního dne. Pokud je Zboží objednáno později je přepravní službě předáno následující pracovní den. Při objednání ve dnech pracovního klidu je Zboží předáno přepravní službě následující pracovní den. Ve výjimečných případech činí doba dodání maximálně 30 dnů, pokud není u jednotlivého Zboží uvedeno jinak. Provozovatel může prodloužit výše uvedené dodací lhůty z důvodů nezpůsobených Provozovatelem. O prodloužení dodací lhůty je Zákazník informován na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo uvedené v Objednávce.
  4.6 Provozovatel může prodloužit dodací lhůtu uvedenou v potvrzení Objednávky z důvodů nezpůsobených Provozovatelem. O prodloužení dodací lhůty je Zákazník informován na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo uvedené v Objednávce.
  4.7 Pokud se nepodaří Zboží Zákazníkovi (případně osobě Zákazníkem určené) doručit z důvodů na straně Zákazníka (zejména nepřevzetí Zboží ve sjednaný čas), je Zákazník povinen nahradit náklady spojené s opakovaným doručením Zboží.
  4.8 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží dodaném Zákazníkovi až do konečného a úplného zaplacení kupní ceny. Zákazník tak nabývá vlastnické právo ke Zboží nejdříve okamžikem zaplacení celé kupní ceny Zboží.
  4.9 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Zákazníka předáním Zboží dopravci.
  4.10 Daňový doklad – fakturu vystaví Provozovatel Zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka.
  4.11 Je-li součástí Zboží (balíčku) i předplatné tiskovin (Předplatné), bude Předplatné aktivováno od nejbližšího vydání dané tiskoviny, které bude následovat po doručení a zaplacení objednávky. Zákazník bere na vědomí, že Předplatné může být doručováno zvláštní zásilkou, a proto nikoli současně s ostatními produkty, které jsou součástí balíčku. Zákazník se může s Provozovatelem dohodnout, že Předplatné má být zasíláno na jinou adresu než ostatní součásti balíčku, a to prostřednictvím zákaznické služby.
 5. Uživatelský účet Zákazníka
  5.1 Zákazníkovi je umožněno si v E-shopu vytvořit Uživatelský účet:
  (a) tím, že si v sekci Přihlášení zvolí možnost „Nová registrace“ a vyplní všechny požadované údaje; nebo
  (b) tím, že při vyplnění objednávky klikne na možnost „Přihlásit se“ a v záložce „Vytvořit nový účet“ vyplní všechny požadované údaje.
  (c) Předpokladem pro jakoukoli objednávku v internetovém obchodě https://burdastyle.cz/ je registrace – vytvoření uživatelského účtu. Registrace je bezplatná. Pro registraci dále platí Všeobecné obchodní podmínky společnosti Burda International CZ s.r.o., které jsou k nahlédnutí zde: http://burda.cz/cs/pro-ctenare/podminky-soutezi-a-predplatneho.
  5.2 Uživatelský účet je Zákazníkovi přístupný ze sekce Přihlášení pomocí jeho e-mailové adresy a hesla nebo tím, že při vyplnění objednávky klikne na možnost „Přihlásit se“.
  5.3 Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, tak aby vždy odpovídaly skutečnému stavu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám a pokud se tak stane, odpovídá Zákazník za toto využití Uživatelského účtu, jako by jednal sám.
  5.4 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Zákazníka.
  5.5 Provozovatel může Zákazníkovi znemožnit využívat či zrušit jeho Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti vůči Provozovateli.
  5.6 Zákazník bere na vědomí, že E-shop a Uživatelský účet nemusí být dostupné nepřetržitě. Provozovatel za to nenese odpovědnost.
 6. Dodatečné informace pro spotřebitele a odstoupení od Smlouvy
  6.1 Spotřebitelem je každý Zákazník – fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s podnikatelem (Provozovatel je v tomto smyslu podnikatelem).
  6.2 Ustanovení tohoto článku 6 se vztahují pouze na Smlouvu uzavřenou mezi Provozovatelem a Zákazníkem, který je spotřebitelem.
  6.3 Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Je-li předmětem Smlouvy poskytnutí digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, Zákazník – spotřebitel uzavřením Smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby mu byl digitální obsah poskytnut před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy a bere na vědomí, že tímto udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od Smlouvy.
  6.4 Odstoupení od Smlouvy musí být Provozovateli prokazatelně doručeno na adresu pro doručování nebo e-mailovou adresu. Doručením odstoupení od Smlouvy učiněného v souladu s tímto článkem se závazky plynoucí ze Smlouvy od počátku ruší. Odstoupení od Smlouvy musí být Provozovateli alespoň odesláno ve lhůtě uvedené v první větě tohoto ustanovení. Uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Zákazník učinit vůči Provozovateli formou jednostranného právního jednání, např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem na výše uvedenou e-mailovou adresu, nebo pomocí formuláře na E-shopu. Zákazník musí Zboží alespoň předat k přepravě nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. Zákazníkovi je k dispozici vzorový text k odstoupení od Smlouvy:
  „Rozhodl/a jsem se odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.ROK, číslo faktury ………. a žádám o vrácení ceny služby na bankovní účet číslo: ………“
  Datum, jméno a podpis.
  6.5 Od Smlouvy Zákazník zejména nesmí odstoupit, jestliže se jedná o dodávku Zboží, které
  (a) bylo upraveno podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  (b) které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo
  (c) které Zákazník vyňal ze zapečetěného obalu a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.
  6.6 V případě odstoupení od Smlouvy nese Zákazník náklady spojené s vrácením Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
  6.7 Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, Provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Provozovateli odeslal.
  6.8 Nárok na náhradu škody vzniklé na Zboží je Provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.
  6.9 Je-li společně se Zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se Zbožím vrátit Provozovateli i poskytnutý dárek.
 7. Odpovědnost za vady
  7.1 Práva Zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
  7.2 Provozovatel odpovídá Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Provozovatel odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník Zboží převzal:
  (a) má Zboží vlastnosti uvedené na E-shopu,
  (b) je Zboží doručeno ve smluveném množství, míře nebo hmotnosti,
  (c) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  7.3 Jakmile Zákazník zjistí vadu, vytkne ji bez zbytečného odkladu Provozovateli a Zboží Provozovateli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.
  7.4 Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí Zboží Zákazníkem, který je spotřebitel, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.
  7.5 Má-li Zboží vadu, může Zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný.
  7.6 Představuje-li vada Zboží podstatné porušení Smlouvy, projeví-li se vada opakovaně nebo odmítne-li Provozovatel vadu odstranit, má Zákazník právo na přiměřenou slevu, nebo odstoupení od Smlouvy. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Zákazník obdržel.
  7.7 Zákazník sdělí Provozovateli, jaké právo si zvolil, při vytknutí vady, nebo bez zbytečného odkladu po vytknutí vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Provozovatele; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Provozovatel vady do 60 dnů od vytknutí vady či oznámí-li Zákazníkovi, že vady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Zákazník své právo včas, má práva podle následujícího odstavce.
  7.8 Zákazník odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než jak je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží.
  7.9 Vady spotřebního Zboží může Zákazník uplatnit do dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Pokud je však na Zboží uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít, je tato doba zkrácena a končí k datu uvedenému na obalu.
  7.10 Postup uplatnění práv z vadného plnění a další stížnosti se řídí Pravidly komunikace dle článku 2 těchto Obchodních podmínek.
 8. Poskytování digitálního obsahu
  8.1 Pro poskytování digitálního obsahu musí Zákazník disponovat vhodným technických vybavením (hardwarem a softwarem). Digitální obsah poskytovaný Provozovatelem je funkční na standardních počítačích s obvyklým programovým vybavením. Zákazník odpovídá za zajištění technického vybavení dle předchozí věty. Provozovatel neprovádí propojení digitálního obsahu s digitálním prostředím uživatele.
  8.2 Provozovatel poskytne digitální obsah Zákazníkovi po odeslání objednávky a uhrazení platby Provozovateli, a to formou odkazu. Odkaz je Zákazníkovi k dispozici v jeho uživatelském účtu v zásadě neomezenou dobu, Zákazníkovi je však doporučeno, aby si z odkazu stáhl digitální obsah neprodleně po jeho poskytnutí. Provozovatel negarantuje nepřetržitý přístup k uživatelskému účtu Zákazníka, a to zejména z důvodu odstávky, opravy či úpravy systému, či jeho neočekávanému výpadku apod.
  8.3 Digitální obsah (například střihy) nabízené na E-shopu jsou chráněny autorským právem a průmyslovými právy dle příslušných právních předpisů.
  8.4 Při poskytnutí digitálního obsahu neposkytuje Provozovatel Zákazníkovi žádnou hmotnou věc. Provozovatel poskytnutím digitálního obsahu uděluje Zákazníkovi nevýhradní licenci bez časového, množstevního i územního omezení, avšak pouze k osobnímu užití. Využití poskytnutého digitálního obsahu výdělečným či jiným obdobným způsobem není dovoleno. Pokud je na e-shopu poskytován střih, je licence udělena ke zhotovení příslušného oděvu (či doplňku k oděvu apod.).
  8.5 Zákazník dále není oprávněn (s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy) zpracovávat nebo přetvářet, rozmnožovat, vystavovat nebo veřejně reprodukovat získaný digitální obsah. Obzvláště je zakázáno digitální obsah veřejně zpřístupnit na internetu nebo na jiných sítích či jakýmkoli jiným způsobem (například tiskem), bezplatně či za úplatu. Rovněž je zakázáno padělání poskytnutého digitálního obsahu.
  8.6 Při nabytí digitálního obsahu na pevném nosiči (např. poštou) platí obdobná pravidla užití digitálního obsahu popsaná výše.
  8.7 Aby se zabránilo nedovolenému užití digitálního obsahu, příp. aby bylo možné takové zneužití identifikovat a vysledovat, vyhrazuje si Provozovatel právo zapracovat do digitálního obsahu digitální vodoznaky, pomocí kterých může být zaznamenán a identifikován každý jednotlivě poskytnutý digitální obsah individuálně.
  8.8 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo k digitálnímu obsahu dodaném Zákazníkovi poštou či odkazem až do konečného a úplného zaplacení kupní ceny za tento digitální obsah.
  8.9 Provozovatel neodpovídá za škodu, která Zákazníkovi vznikne při nesprávné či nedbalé manipulaci s digitálním obsahem (např. smazání digitálního obsahu). Co se týká střihů, Provozovatel neodpovídá za škodu, která Zákazníkovi vznikne nesprávným provedením návodů a střihů, neodbornou manipulací s materiály při zhotovování oděvů nebo neodborným používáním oděvů zhotovených podle střihů.
 9. Ochrana osobních údajů
  9.1 Aby mohl Provozovatel poskytovat služby Zákazníkům, musí zpracovávat některé osobní údaje. Podrobnosti jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných zde https://burda.cz/dokumenty.
 10. Závěrečná ustanovení
  10.1 Tyto Obchodní podmínky mohou být Provozovatelem kdykoli změněny. O jakékoli změně bude Provozovatel Zákazníka informovat, a to zejména formou e-mailu nebo přímo zveřejněním nového znění Obchodních podmínek na E-shopu. Případné změny se však nevztahují na již uzavřené Smlouvy. Odesláním Objednávky Zákazník potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Obchodních podmínek a že s nimi souhlasí. Nové Obchodní podmínky se vždy týkají i Uživatelského účtu vytvořeného před jejich účinností.
  10.2 Provozovatel si vyhrazuje právo měnit vlastnosti nabízeného Zboží, včetně cen za toto Zboží.
  10.3 Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami, uzavřením Smlouvy a jakýmkoliv dalším použitím E-shopu se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. Pro řešení jakýchkoliv sporů z Obchodních podmínek, Smlouvy nebo v souvislosti s nimi jsou výlučně příslušné obecné soudy Provozovatele.
  10.4 Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto těchto neplatných ustanovení nastoupí takové ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.
  10.5 Pokud se nepodaří urovnat spor mezi Zákazníkem – spotřebitelem a Provozovatelem, může se Zákazník – spotřebitel domáhat mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce, která je příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Formulář a bližší informace jsou dostupné na internetové stránce České obchodní inspekce https://adr.coi.cz.
  10.6 Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivovaná Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
  10.7 Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na E-shopu.

V Praze dne 12.1.2023